TTF – fokus på skønne børn, kreativitet & faglighed i over 30 år (1991 -2021)

Info & oplysning

Skoleleders beretning 2022

SE

HENT

Bestyrelsens beretning april 2022

SE

HENT

Børnehave og SFO/Børnebolig beretning generalforsamling april 2022

SE

HENT

Dagsorden generalforsamling juni 2021

SE

HENT

Referat generalforsamling april 2022

SE

HENT

Tilsynserklæring 2021-2022

SE

HENT

September 2021

SE

HENT

Oktober 2021

SE

HENT

November 2021

SE

HENT

December 2021

SE

HENT

Februar 2022

SE

HENT

Marts 2022

SE

HENT

April 2022

SE

HENT

Juni 2022

SE

HENT

Karakterer

På Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelsesstatistik kan man se karakteroplysninger for alle landets afgangsklasser. Man vælger først hvilke oplysninger man vil se, og derefter på et kort hvilken kommune og hvilken skole man vil se oplysninger fra. (https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen)

Busplaner

Busruter der passerer Tønning-Træden Friskole: Rute 501, 518, 620 og 621. På Horsens kommunes hjemmeside og Midt trafik hjemmeside kan I finde de aktuelle busplaner. På første skoledag udleveres køreplaner til eleverne for de nævnte ruter.

Mælkeordning

Skolemælken leveres af Skolemælk. Mælken pakkes i termotasker af børn fra 6. klasse, og hentes af de enkelte klasser ved spisetid. Skolen har valgt at indgå i en mælkeordning, fordi vi finder det vigtigt at børnene, mens de går på Tønning-Træden Friskole, bliver præsenteret for sunde og næringsrigtige produkter. Du kan tilmelde dit barn skolemælk her: www.skolemælk.dk

Ringetider

Mødetid alle dage: Kl. 8.00

Mandag-torsdag:

Morgensamling kl. 8.00 – 8.20* 1. lektion: kl. 8.20 – 9.05 2. lektion: kl. 9.05 – 9.50 Pause kl. 9.50 – 10.15 3. lektion: kl. 10.15 – 11.00 4. lektion: kl. 11.00 – 11.45 Pause kl. 11.45 – 12.15 5. lektion: kl. 12.15 – 13.00 6. lektion: kl. 13.00 – 13.45 7. lektion: kl. 13.45 – 14.30

Fredag:

1.+2. lektion: kl. 8.00 – 9.30 pause kl. 9.30 – 10.00 3. lektion: 10.00 – 10.40 4. lektion: 10.40 – 11.20 Fredagsspisning kl. 11.20 – 11.45 Pause kl. 11.45 – 12.15 5. lektion: kl. 12.15 – 13.00 6. lektion: kl. 13.00 – 13.45 7. lektion: kl. 13.45 – 14.30 *I uger med stillemorgen er morgensamlingen rykket til kl. 8.20

Priser

Hos TTF er der betalingsfri i Juli måned i både Skole og SFO/Børnebolig.

Skolepenge pr. 1/8 2020

Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.350 Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.450 Søskenderabat ved 2. barn: 2. barn betaler halv pris af skolepenge Familier med mere end to børn betaler kun skolepenge for de første to. Søskenderabat gives til børn fra samme folkeregister adresse (uanset familieforhold).

SFO/Børnebolig:

Børneboligen tilbyder 5 forskellige moduler.
PULJE TIDSRUM PRIS
Pulje 1 Kl. 6.15 – kl. 8.00 550,-
Pulje 2 Kl. 11.30 – kl. 16.00 1.025,-
Pulje 3 Kl. 11.30 – kl. 17.00* 1.125,-
Pulje 4 Kl. 6.15 – kl. 8.00 Kl. 11.30 – kl. 16.00 1.230,-
Pulje 5 Kl. 06.15 – kl. 8.00 Kl. 11.30 – kl. 17.00* 1.335,-
Der gives søskenderabat ved brug af 2 eller flere pladser i Tønning-Træden Børnehave eller Tønning-Træden Børnebolig. Dvs. der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen ligger uden for skoletiden. Præsten aftaler med skolen, hvilken dag, der passer ind i elevernes skema. Nogle gange foregår undervisningen på skolen, andre gange i Sognehuset i Brædstrup. Når det sker, bliver eleverne hentet med bus og bagefter kørt ud til skolen igen. Det forekommer også at undervisningen finder sted i Tønning eller Træden kirke. Her skal eleverne selv møde op, dvs. gå eller cykle. Præsten sender meddelelser ud til forældrene via Skoleintra. Kontakt: http://sogn.dk/braedstrup/

Arbejdslørdage

To gange om året holder Friskolen, Børnehaven og SFO/Børneboligen en fælles arbejdslørdag, hvor forældre og børn møder op og giver en hjælpende hånd med diverse opgaver inde og ude. Et arbejdsudvalg har i forvejen fordelt de tilmeldte forældre på de opgaver, der står for tur. Det kan f.eks. være maling inde og ude, arbejde med buskrydderen, vinduespudsning, it, rengøring og etablering af nye terrasser og legeredskaber. Et af arbejdsholdene sørger for en fælles frokost og for kaffe og te undervejs. Arbejdslørdagene er dejlige dage, hvor man er fælles om håndgribelige opgaver. Det er en fin mulighed for at lære andre familier at kende på tværs af børnenes klasser, ikke mindst for nye forældre i skolen og børnehaven.

Klasserengøring

Klasselokalerne bliver dagligt fejet og støvsuget. Men aftørring af vindueskarme, lamper og hylder, gulvvask, indvendig vinduespudsning m.m. er en forældreopgave. På årets første forældremøde i august skriver man sig på en kalender. En til to gange om året gør man rent i sit barns klasse – og gerne sammen med barnet! Man bruger som regel en god times tid på opgaven – afhængigt af, hvor mange familiemedlemmer der deltager. Hvis man har brug for at komme udenfor almindelig arbejdstid, må man aftale det med pedellen i forvejen. I klasserne hænger som regel en notesbog, hvor forældrene noterer, hvilke opgaver de har løst, evt. hvad de ikke nåede omkring. På den måde kan man få et indtryk af, hvilke opgaver der skal løses fra gang til gang.

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole er det bærende i Friskolens eksistens. Helt kontant bliver skolens udgifter til rengøring og vedligehold, på denne måde reduceret. Udover de kontante værdier (kroner og øre), så er der også de sociale værdier ved at lave et stykke arbejde sammen. Glæden ved at erkende, at løfter man i flok, så kan man gøre meget mere og det på kortere tid, end hvis man gør det alene. At have været med til en arbejdslørdag giver en fornemmelse af at have givet lidt, men fået meget igen fra de andre, der også har været til arbejdslørdag. En sidegevinst er også at børn, voksne og personale på Friskolen får et mere “hjemligt” tilhørsforhold til skolen, og det er måske grunden til at skolen ikke oplever direkte hærværk fra børnenes side. I praksis er det nødvendigt, at forældrene deltager i en række aktiviteter:
 • Møder op til 2 arbejdslørdage om året
 • På skift rengør barnets klasselokale
 • Hjælper pedellen med en afgrænset opgave en gang om året, sammen med to andre forældrepar
 • Deltager i arrangementer, klassearrangementer og arrangementer for hele skolen
 • Deltager i minimum 2 årlige forældresamtaler á 20 minutter
 • Deltager i klasseforældremøder i august, med klassernes vigtigste lærere samt repræsentant fra bestyrelsen

Ophold på skolen efter skoletid

Elever, der ikke er tilmeldt skolens fritidsordning, må opholde sig på skolen en time efter de har fået fri, eller indtil førstkommende busafgang.

Sygdom/fravær

Hvis en elev ikke møder frem om morgenen, skal skolen vide besked. Besked herom skrives i kontaktbogen på Forældreintra. Husk at sætte x ved klassens lærere. Skal en elev bedes fri fra undervisning en eller to dage, gives besked til klasselæreren. Ved fravær ud over 2 dage skal skolelederen give tilladelse.

Forventninger til forældresamarbejdet/kommunikationsvejen på TTF…

Det er dejligt, at forældre bakker om deres barns trivsel på skolen, og man er som forælder altid velkommen til at tage del i klassens undervisning. Det er dog vigtigt, at man som forælder respekterer, at det er den pågældende lærer, som er autoriteten. Derfor beder vi forældrene om at have tillid til, at vores lærerstab kender klassen og de enkelte elever rigtig godt og derfor er godt rustet til at skabe et sundt læringsmiljø med god trivsel. Gensidig respekt for en klar rolle og ansvarsfordeling er her et nøgleord. Vi er mange, der hver dag færdes på TTF, og vi undgår ikke, at der opstår småkontroverser og misforståelser. For at vi kan løse problemerne så hurtigt og effektivt som muligt, er det vigtigt, at de rette parter involveres. Som udgangspunkt er det rigtig fint, om forældrene til børnene selv kan løse konflikten gennem dialog. Det skaber grobund for et sundt forældresamarbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, vil nedenstående kommunikationsvej skulle følges:
 • Fag-/klasselærer kontaktes ved spørgsmål/konflikter angående elevernes enkelte forhold
 • Skolelederen inddrages, hvis problemet ikke umiddelbart løses
 • Først i sidste instans kan skolelederen involvere skolens bestyrelse, der også tager sig af principielle sager
Derfor – skulle der opstå situationer, hvor I som forældre har spørgsmål til jeres barns trivsel, forventer klasselæreren, at det er ham eller hende, I som forældre retter henvendelse til. Først i sidste instans er det skolelederen, der kontaktes for eventuel håndtering af sagen og til allersidst eventuel skolebestyrelsen i særlige tilfælde.

Forældre-Intra

Skolen bruger Forældre-Intra som kommunikationsmiddel og direkte bindeled imellem forældre, børn og skole. Det er vigtigt, at Intra tjekkes hver dag, så I som forældre er bedst muligt orienterede.

Hvordan bliver mit barn en del af TTF ?

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag. Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever. 1. klasse vil, hvis der er elevgrundlag for det, starte med 20 elever. Der optages i første omgang 18 elever, for at have mulighed for to omgængere. Hvis der ikke er omgængere, optages der to elever fra ventelisten. Det forudsættes at barnet starter i 0. kl. det år det fylder 6 år.

Ferieplan 22-23

SE

HENT

Vi støtter op om motion

Vores samfund i dag er indrettet på en sådan måde, at dagliglivet kan klares af både børn og voksne uden fysiske anstrengelser. Vores fortravlede hverdag gør det svært for os at lægge vanerne om, selvom vi godt ved, at fysisk inaktivitet og vores valg af livsstil kan gøre os syge.

Det er bevist, at idræt og bevægelse:

 • Styrker indlæringsevnen (der bliver flere “veje” fra højre til venstre hjernehalvdel)
 • Nedsætter stressniveauet (hjernen udskiller stress- og smertenedsættende stoffer)
 • Forebygger blodpropper og åreforkalkning, overvægt og fedme, kræft, sukkersyge …..
 • Udvikler samarbejdsevnen
 • Giver fællesskabsfølelse i klassen og på tværs af klasser og køn
 • Øger livsglæden
 • Styrker selvværdet og selvtilliden
 • Giver gode grin og morskab med kammerater
 • Giver forståelse for betydning af livslang fysisk udfoldelse
 • Vi opfordrer selvfølgelig jer forældre til at støtte jeres barns fysiske udvikling.

Her på skolen har vi indført forskellige aktiviteter, der kræver og appellerer til fysisk udfoldelse.

Idræt og bevægelse – skemalagt

Børnehaveklassen har hver dag en times idræt, leg og bevægelse.

 1. – 9. klasse har 2 idrætslektioner pr. uge.
 2. – 4. klasse. 2 gange/uge er der “legepatrulje“ de første 15 min. af den lange 10-pause. Aktiviteten er obligatorisk og forestås af en lærer og elever fra Mellemhjul, der har meldt sig til “legepatrulje”.
 3. – 5. klasse. Visse elever tilbydes ekstra motorisk træning.
 4. – 9. klasse. Som et specielt tilbud til de store elever har vi hvert andet år indført faget 4M (Mad, Motion, Morskab og Mig) Faget dækker idræt, biologi, og valgfag. 6 lektioner på en fast ugedag i de to udesæsoner.
 5. – 9. klasse. Fredag inden efterårsferien deltager vi i Skolernes motionsdag. Her samarbejder vi med Vestbirk Friskole og Bakkelandets Friskole.
 6. – 9. klasse I foråret deltager vi i en fælles idrætsdag med en række skoler i området.

Idræt og bevægelse – frikvarter

For at tilskynde eleverne til at lege ude i frikvartererne forsøger vi at gøre legemulighederne så attraktive som muligt, derfor har vi:

 • Udendørs hockey
 • Bandebane
 • Sjippetove og bolde
 • Udendørs bordtennis
 • Vandkunst
 • Legeplads og Tarzanbane
 • Udendørs basket
 • 4 ethjulede cykler
 • Børnenes jord. Skolen har 2000 m2 med bålplads, udekøkken, krat og kælkebakke
 • Skolens gymnastiksal er åben i alle frikvarterer om formiddagen
 • Udefrikvarter 20 min hver dag for alle

Idræt og bevægelse – fritid

Vi opfordrer alle over 10 år til at cykle eller gå i skole.

Vi deltager hvert år i den landsdækkende kampagne “Alle børn cykler”.

Mange elever, forældre, søskende og familier deltager desuden hvert år i Brædstrup Løbet. Vi får ofte præmie for at være det største hold.

Evaluering

Hvert år laves standardiserede test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Ligeledes gennemgår alle børnehaveklasseeleverne en motorisk test.

To gange om året indkalder skolen til skole/hjem-samtaler, hvor hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling tages op. Desuden er der hjemmebesøg i henholdsvis 0., 1. og 4. klasse. Her besøger klasselærere eleverne, der hvor de bor.

Hvert år foretager vi en undersøgelse af de store elevers undervisningsmiljø. Vi anvender det samme spørgeskema hvert år, dog udvides det enkelte år med ekstra spørgsmål, som eleverne finder relevante. Resultaterne af undersøgelsen, f.eks. omhandlende elevernes psykiske trivsel, sendes ud som et forældrebrev.

Fagplaner

Friskolen skal ifølge loven yde undervisning på et niveau der står mål med folkeskolen, således at vore elever til enhver tid vil kunne flytte skole uden faglige mangler. Derfor orienterer Friskolen sig ud fra folkeskolens vejledende læseplaner. Hvor ikke andet er beskrevet, undervises efter Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål.

I børnehaveklassen er ikke opdelt timeplan. Forenklede Fælles Mål ligger til grund for undervisningen. Der lægges vægt på social kompetence, sproglig opmærksomhed samt musisk og motorisk udfoldelse. Børnehaveklassen indgår i alle fællessamlinger og aktiviteter med skolens andre klasser, såsom morgensang, fællesspisning, skolebytte og emneuger.

I 1. klasse starter reel fagdelt undervisning, således: dansk, historie, matematik, idræt, billedkunst, musik, kristendom, naturfag.

I 3. klasse indledes engelskundervisningen.

I 4. klasse har eleverne håndværk-design.

I 4. + 5. klasse har eleverne korundervisning.

I 5. klasse får eleverne tysk, håndværk-design-sløjd og svømning. Svømning foregår i Brædstrup svømmehal sammen med 4. klasse. Således foregår undervisningen hvert andet år.

I 6. klasse erstattes kristendom med filosofi.

I 7. klasse erstattes naturfag af fysik/kemi, biologi og geografi, medens kristendom helt udgår, idet konfirmationsforberedelse ligger på dette klassetrin.

I 8. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag.

8 Klasse går til afgangsprøve i det praktisk/musiske fag, madkundskab.

I 9. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag, og eleverne går til Folkeskolens Afgangsprøve (9. klasses prøven) som afslutning på dette skoleår.

I de mindste klasser gennemføres udover idræt, legepatrulje i frikvarterne flere gange om ugen.

Til alle skolens elever tilbydes frivillig musikundervisning. Her undervises i guitar, klaver, trommer m.m. Hvis der er nok, der har lyst, kan vi også tilbyde rytmisk sammenspil.

7. + 9. klasse tilbydes forskellige valgfag som fx et 3. fremmedsprog, madlavning og drama.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Trivselsundersøgelse 2021

Trivselsundersøgelse 2020

Trivselsundersøgelse december 2019

Trivselsundersøgelse december 2018

Trivselsundersøgelse 2017

Anti-mobbestrategi

Tønning-Træden Friskole ønsker på alle måder at fremme god trivsel for alle skolens elever. Vi ønsker at modvirke alle former for mobning. Skolens anti-mobbestrategi skal læses i forlængelse af skolens undervisningsmiljøvurdering, hvor vi redegør for skolens generelle trivselsarbejde.

Den generelle gode trivsel, undervisning i respektfuldt samvær på trods af forskelligheder, er en fast del af skolens hverdag. Det gælder både samværet ansigt til ansigt og i den digitale verden. Det forpligtende fællesskab er fremmende for god trivsel og forebyggende mod mobning.

Generelt er det mobbeforebyggende at have mange fælles oplevelser, have kendskab og venskaber på tværs af køn, klasser, interesser mv.

 1. Det er mobbeforebyggende at have oplevelser, der ligger ud over den klassiske klasseundervisning. Det kan være klassearrangementer, lejrskoler, anderledes uger, fælles boldspil, fødselsdage, morgensang, kor, at synge fødselsdagssang for alle: Små og store ting i hverdagen.
 2. Det er mobbeforebyggende at have åbenhed om særlige forudsætninger og at eleverne oplever, at forældrene bakker op om skolen og klassen.
 3. Det er mobbeforebyggende, at der også mellem de voksne er en respektfuld og god tone, når man taler om andre mennesker.

Børn spejler de voksne i ord og handling. På nettet og i den hverdag, vi er i.

Mobning kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan foregå på̊ skolen, og det kan foregå udenfor skoletiden.

I tilfælde af digital mobning, der ofte vil foregå̊ udenfor skoletiden, er vi på skolen helt afhængige af at få viden fra elever og forældre.

Konsekvensen af fortsat mobning er bortvisning fra skolen.

Fællestimer på Tønning-Træden Friskole

Fra skoleåret 2021-22 indføres et antal ugentlige fællestimer på TTF i alle 3 hjul.

I Lillehjul (0. – 3. kl.) vil det være 6 ugentlige timer. I disse timer er eleverne på blandede hold. Fagene på disse dage er kristendom, historie, billedkunst, naturfag, dansk.

Den pædagogiske tilgang vil være mere praktisk orienteret end ugens øvrige timer.

I Mellemhjul vil der hver fredag være allokeret 2 lektioner i fagene dansk, matematik og naturfag til fællestimer. Her er eleverne også på blandede hold, der kan sammensættes efter vurdering af elevernes faglige niveau, så de kan arbejde ud fra det niveau, de er på. Sammensætningen kan også være i forhold til køn, fællesskabsorienteret eller andet, som lærerne vurderer, kan være givtigt for elevernes faglige og sociale udvikling.

Også i Storehjul er der i skemaet afsat timer, så lærerne kan tilrettelægge fællestimer i fagene engelsk, matematik og dansk. Herved kan eleverne komme på hold efter fagligt niveau, ligesom vi kan tage højde for en skæv fordeling af køn.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af forældrene på en generalforsamling, og er derfor udpeget af forældrene til at varetage skolens interesser i forhold overordnet drift, økonomi, ansættelser, strategi med videre.

Bestyrelsen udgør 7 stemmeberettigede medlemmer fra skolekredsen i Friskolen, Børnebolig (SFO) og Børnehave. Desuden deltager ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra personalegruppen i bestyrelsesmøderne. Man vælges for en to-årig periode.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den samlede institutions overordnede besluttende myndighed. Generalforsamlingen foregår i henhold til vedtægterne (find dem længere nede på denne side).

Siden 2006 er børnehaven lagt sammen med Tønning-Træden Friskole. Det betyder, at vi har en fælles bestyrelse. I følge vedtægterne, skal to af bestyrelsens medlemmer vælges blandt børnehavens forældre.

Bestyrelsen

Du kan altid kontakte bestyrelsen med både stort og småt – bestyrelsen er din stemme I måden vi driver friskole på.

Bestyrelsen 2020-2021 består af:

Formand: Dorthe Kaihøj, tlf. 2368 5189

Næstformand: Michael Madsen

Kasserer: Ann Marie Munck

Xenya Johansen

Jens Roed

Esben Lillelund

Kristoffer Holdensen

Desuden er skole og børnehave repræsenteret ved bestyrelsesmøderne af:

Skoleleder: Thomas Kilsmark, tlf. 2871 7493

Lærerrepræsentant.: Theis Lundsgaard

Afdelingsleder: Yrsa Poulsen, tlf. 2448 4360

Pæd. medarbejderrep.: Charlotte Pedersen

Forældreråd

Ved efterårets forældremøde bliver to-tre hold forældre fra klassen valgt til forældrerådet for det nye skoleår. Forældrerådet tager sig af praktiske ting i løbet af året: Bl.a. klassearrangementer, finder de personer, klassen stiller med til lærerfri dag, koordinere klassens bidrag af mad til skolebytteturen og koordinere ved koncerter.

Man kan forvente at sidde i forældrerådet mindst en gang i løbet af børnenes skolegang. Det kan være en god idé allerede på et af de første møder i 0. klasse at lave en forventningsafstemning forældrene imellem til antal og type af aktiviteter.

Vedtægter 2016

SE

HENT

Pædagogisk læreplan, Tønning-Træden Børnehave 2020-21

SE

HENT

Anbefaling af til/fravalg af frokostordning 2020

SE

HENT

Frokost til/fravalg 2020

SE

HENT

Resultat af afstemning af frokostordning-2020

SE

HENT

Dokumentation for frokostordning valg

SE

HENT

Ny læreplan

SE

HENT

Kostpolitik august 2020

SE

HENT

Legepladsinspektion

SE

HENT

Tilsynserklæring 2020

SE

HENT

Sprogvurdering – Tønning-Træden Børnehave

SE

HENT

Trivselspolitik

SE

HENT

Årshjul SFO 2021-2022

SE

HENT

Årshjul 2021

Januar:

Læringsmiljøer afsæt vinter. Ude forældrekaffe / te den sidste fredag i januar.

Februar:

Læringsmiljøer vinter. Fastelavn med tøndeslagning, – de ældste slår katten af tønden sammen med lille hjul på skolen. Sampasning med SFO Børneboligen i uge 7 ( vinterferien )

Marts:

Læringsmiljøer afsæt forår. Påske sampasning med SFO Børneboligen. Ude forældrekaffe / te omkring et bål den sidste torsdag i mdr.

April:

Læringsmiljøer forår. Generalforsamling.

Maj:

Læringsmiljøer forår. Før – skole start. Hyttetur for ældstegruppen. Bedsteforældre uge.

Juni:

Læringsmiljøer afsæt sommer. Sommerfest arrangeret af forældrerådet. Før – skole slutter. Arbejdslørdag. Skoleferien starter. Sampasning med SFO Børneboligen.

Juli:

Læringsmiljøer sommer. Sampasning med SFO Børneboligen. Sommerferielukning. Farvel til de ældste børn.

August:

Læringsmiljøer sommer. Sampasning med SFO Børneboligen. Skolestart. Sommerlejr.

September:

Læringsmiljøer afsæt efterår. Arbejdslørdag. Ude forældre kaffer / te den sidste onsdag i mdr.

Oktober:

Læringsmiljøer efterår. Sampasning med SFO Børneboligen i uge 42 ( efterårsferien) Dette årshjul evalueres og 2022  påbegyndes.

November:

Læringsmiljøer efterår. Hemmeligheds måned.

December:

Læringsmiljøer afsæt vinter. Jul på stuerne. Julesamling / julehule og nisser på spil. Luciaoptog i kirken og på skolen. Juleafslutning.

”Tønning-Træden Friskole er fællesskab på højt niveau – både for barnet som har sin daglige gang på skolen, men i lige så høj grad for barnets forældre, som vi forventer er deltagende.

Her er som udgangspunkt plads til alle, og her går dannelse og uddannelse går hånd i hånd”

Skoleleder Thomas Kilsmark