TTF – fokus på skønne børn, kreativitet & faglighed i over 30 år (1991 -2021)

Info & oplysning

Referat generalforsamling juni 2023

SE

HENT

Referat generalforsamling marts 2023

SE

HENT

Skoleleders beretning 2023

SE

HENT

Bestyrelsesberetning 2023

SE

HENT

Tilsynsførendes tale ved generalforsamling 2023

SE

HENT

Børnehavens beretning 2023

SE

HENT

Skoleleders beretning 2022

SE

HENT

Bestyrelsens beretning april 2022

SE

HENT

Børnehave og SFO/Børnebolig beretning generalforsamling april 2022

SE

HENT

Referat generalforsamling april 2022

SE

HENT

Tilsynserklæring 2021-2022

SE

HENT

September 2022

SE

HENT

Oktober 2022

SE

HENT

December 2022

SE

HENT

Februar 2023

SE

HENT

Marts 2023

SE

HENT

Maj 2023

SE

HENT

Juni 2023

SE

HENT

September 2023

SE

HENT

Karakterer

På Undervisningsministeriets hjemmeside om uddannelsesstatistik kan man se karakteroplysninger for alle landets afgangsklasser. Man vælger først hvilke oplysninger man vil se, og derefter på et kort hvilken kommune og hvilken skole man vil se oplysninger fra. (https://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen)

Busplaner

Busruter der passerer Tønning-Træden Friskole:

Rute 501, 518, 620 og 621.

På Horsens kommunes hjemmeside og Midt trafik hjemmeside kan I finde de aktuelle busplaner.

På første skoledag udleveres køreplaner til eleverne for de nævnte ruter.

Mælkeordning

Skolemælken leveres af Skolemælk. Mælken pakkes i termotasker af børn fra 6. klasse, og hentes af de enkelte klasser ved spisetid. Skolen har valgt at indgå i en mælkeordning, fordi vi finder det vigtigt at børnene, mens de går på Tønning-Træden Friskole, bliver præsenteret for sunde og næringsrigtige produkter. Du kan tilmelde dit barn skolemælk her: www.skolemælk.dk

Ringetider

Mødetid alle dage: Kl. 8.00

Mandag-torsdag:

Morgensamling kl. 8.00 – 8.20*

1. lektion: kl. 8.20 – 9.05

2. lektion: kl. 9.05 – 9.50

Pause kl. 9.50 – 10.15

3. lektion: kl. 10.15 – 11.00

4. lektion: kl. 11.00 – 11.45

Pause kl. 11.45 – 12.15

5. lektion: kl. 12.15 – 13.00
6. lektion: kl. 13.00 – 13.45
7. lektion: kl. 13.45 – 14.30

Fredag:

1.+2. lektion: kl. 8.00 – 9.30

pause kl. 9.30 – 10.00

3. lektion: 10.00 – 10.40

4. lektion: 10.40 – 11.20

Fredagsspisning kl. 11.20 – 11.45

Pause kl. 11.45 – 12.15

5. lektion: kl. 12.15 – 13.00
6. lektion: kl. 13.00 – 13.45
7. lektion: kl. 13.45 – 14.30

*I uger med stillemorgen er morgensamlingen rykket til kl. 8.20

Priser

På TTF er der betalingsfri i juli måned i både skole og SFO/Børnebolig.

Skolepenge pr. 1. april 2023

Elever i 0.-4. klasse: kr. 1.400 pr. måned

Elever i 5.-9. klasse: kr. 1.500 pr. måned

Søskenderabat ved 2. barn:

2. barn betaler halv pris af skolepenge.

Familier med mere end to børn betaler kun skolepenge for de første to.

Søskenderabat gives til børn fra samme folkeregisteradresse (uanset familieforhold)

SFO/Børnebolig:

Børneboligen tilbyder 5 forskellige moduler

Priser pr. 1. januar 2023

PULJE

TIDSRUM

PRIS

 

Pulje 1

Kl. 6.15 – kl. 8.00

   550,-

 

Pulje 2

Kl. 11.30 – kl. 16.00

1.065,-

 

Pulje 3

Kl. 11.30 – kl. 17.00*

1.165,-

 

Pulje 4

Kl. 6.15 – kl. 8.00

1.270,-

 

Kl. 11.30 – kl. 16.00

Pulje 5

Kl. 06.15 – kl. 8.00

1.375,-

 

Kl. 11.30 – kl. 17.00*

*fredag til kl. 16.00

*fællespasning i Børnehaven efter kl. 16.00

Der gives søskenderabat ved brug af 2 eller flere pladser i Tønning-Træden Børnehave eller Tønning-Træden Børnebolig. Dvs. der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Der er mulighed for et modul med enkelte eftermiddage for elever i 5. klasse. Forhør nærmere.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen ligger uden for skoletiden. Præsten aftaler med skolen, hvilken dag, der passer ind i elevernes skema.

Nogle gange foregår undervisningen på skolen, andre gange i Sognehuset i Brædstrup. Når det sker, bliver eleverne hentet med bus og bagefter kørt ud til skolen igen.

Det forekommer også at undervisningen finder sted i Tønning eller Træden kirke. Her skal eleverne selv møde op, dvs. gå eller cykle. Præsten sender meddelelser ud til forældrene via Skoleintra.

Kontakt: http://sogn.dk/braedstrup/

Arbejdslørdage

To gange om året holder Friskolen, Børnehaven og SFO/Børneboligen en fælles arbejdslørdag, hvor forældre og børn møder op og giver en hjælpende hånd med diverse opgaver inde og ude.

Et arbejdsudvalg har i forvejen fordelt de tilmeldte forældre på de opgaver, der står for tur. Det kan f.eks. være maling inde og ude, arbejde med buskrydderen, vinduespudsning, it, rengøring og etablering af nye terrasser og legeredskaber.

Et af arbejdsholdene sørger for en fælles frokost og for kaffe og te undervejs.

Arbejdslørdagene er dejlige dage, hvor man er fælles om håndgribelige opgaver. Det er en fin mulighed for at lære andre familier at kende på tværs af børnenes klasser, ikke mindst for nye forældre i skolen og børnehaven.

Klasserengøring

Klasselokalerne bliver dagligt fejet og støvsuget. Men aftørring af vindueskarme, lamper og hylder, gulvvask, indvendig vinduespudsning m.m. er en forældreopgave.

På årets første forældremøde i august skriver man sig på en kalender. En til to gange om året gør man rent i sit barns klasse – og gerne sammen med barnet! Man bruger som regel en god times tid på opgaven – afhængigt af, hvor mange familiemedlemmer der deltager.

Hvis man har brug for at komme udenfor almindelig arbejdstid, må man aftale det med pedellen i forvejen.

I klasserne hænger som regel en notesbog, hvor forældrene noterer, hvilke opgaver de har løst, evt. hvad de ikke nåede omkring. På den måde kan man få et indtryk af, hvilke opgaver der skal løses fra gang til gang.

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem hjem og skole er det bærende i Friskolens eksistens. Helt kontant bliver skolens udgifter til rengøring og vedligehold, på denne måde reduceret.

Udover de kontante værdier (kroner og øre), så er der også de sociale værdier ved at lave et stykke arbejde sammen. Glæden ved at erkende, at løfter man i flok, så kan man gøre meget mere og det på kortere tid, end hvis man gør det alene.

At have været med til en arbejdslørdag giver en fornemmelse af at have givet lidt, men fået meget igen fra de andre, der også har været til arbejdslørdag.

En sidegevinst er også at børn, voksne og personale på Friskolen får et mere “hjemligt” tilhørsforhold til skolen, og det er måske grunden til at skolen ikke oplever direkte hærværk fra børnenes side.

I praksis er det nødvendigt, at forældrene deltager i en række aktiviteter:

 • Møder op til 2 arbejdslørdage om året
 • På skift rengør barnets klasselokale
 • Hjælper pedellen med en afgrænset opgave en gang om året, sammen med to andre forældrepar
 • Deltager i arrangementer, klassearrangementer og arrangementer for hele skolen
 • Deltager i minimum 2 årlige forældresamtaler á 20 minutter
 • Deltager i klasseforældremøder i august, med klassernes vigtigste lærere samt repræsentant fra bestyrelsen

Regler for ophold på skolen

For ophold på skolen før og efter skoletid gælder følgende:

Om morgenen:

Elever i 0. – 3. klasse skal være tilmeldt Børnebolig. Der er pasning i Børnehaven. Eleverne bliver sendt over på skolen kl. 7.50.

Elever i 4. – 9. klasse må opholde sig i deres klasser under hensyntagen til almindelig ro og orden.

Efter skoletid:

Elever i 0. – 5. klasse skal være tilmeldt Børneboligen, hvis de har behov for at blive på skolen mere end 10-15 min. efter, at sidste lektion er færdig. Der er mulighed for at købe et begrænset antal dage for 5. klasse.

Hvis man melder ud af BB, skal man forlade skolen. 

Dette for at vi har styr på, hvem der er under tilsyn.

6. – 9. klasse: Eleverne må opholde sig i deres klasser op til en time efter undervisning under hensyntagen til almindelig god ro og orden.

Sygdom/fravær

Hvis en elev ikke møder frem om morgenen, skal skolen vide besked. Besked herom skrives i kontaktbogen på Forældreintra. Husk at sætte x ved klassens lærere.

Skal en elev bedes fri fra undervisning en eller to dage, gives besked til klasselæreren. Ved fravær ud over 2 dage skal skolelederen give tilladelse.

Forventninger til forældresamarbejdet/kommunikationsvejen på TTF…

Det er dejligt, at forældre bakker om deres barns trivsel på skolen, og man er som forælder altid velkommen til at tage del i klassens undervisning.

Det er dog vigtigt, at man som forælder respekterer, at det er den pågældende lærer, som er autoriteten. Derfor beder vi forældrene om at have tillid til, at vores lærerstab kender klassen og de enkelte elever rigtig godt og derfor er godt rustet til at skabe et sundt læringsmiljø med god trivsel. Gensidig respekt for en klar rolle og ansvarsfordeling er her et nøgleord.

Vi er mange, der hver dag færdes på TTF, og vi undgår ikke, at der opstår småkontroverser og misforståelser. For at vi kan løse problemerne så hurtigt og effektivt som muligt, er det vigtigt, at de rette parter involveres. Som udgangspunkt er det rigtig fint, om forældrene til børnene selv kan løse konflikten gennem dialog. Det skaber grobund for et sundt forældresamarbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, vil nedenstående kommunikationsvej skulle følges:

 • Fag-/klasselærer kontaktes ved spørgsmål/konflikter angående elevernes enkelte forhold
 • Skolelederen inddrages, hvis problemet ikke umiddelbart løses
 • Først i sidste instans kan skolelederen involvere skolens bestyrelse, der også tager sig af principielle sager

Derfor – skulle der opstå situationer, hvor I som forældre har spørgsmål til jeres barns trivsel, forventer klasselæreren, at det er ham eller hende, I som forældre retter henvendelse til. Først i sidste instans er det skolelederen, der kontaktes for eventuel håndtering af sagen og til allersidst eventuel skolebestyrelsen i særlige tilfælde.

Forældre-Intra

Skolen bruger Forældre-Intra som kommunikationsmiddel og direkte bindeled imellem forældre, børn og skole. Det er vigtigt, at Intra tjekkes hver dag, så I som forældre er bedst muligt orienterede.

Hvordan bliver mit barn en del af TTF ?

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever.

1. klasse vil, hvis der er elevgrundlag for det, starte med 20 elever. Der optages i første omgang 18 elever, for at have mulighed for to omgængere. Hvis der ikke er omgængere, optages der to elever fra ventelisten. Det forudsættes at barnet starter i 0. kl. det år det fylder 6 år.

Procedure for indskrivning af elever på Tønning Træden Friskole

Skolen er åben for alle, der kan tilslutte sig skolens formålsparagraf og værdigrundlag.

Der tilstræbes en gennemsnitlig klassestørrelse på 18 elever, med et maksimum på 20 elever.

Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i klasserne.

Skolen optager elever efter følgende prioritering:

 1. Børn med søskende på skolen / i børnehaven. Søskende er også sammenbragte børn samt plejebørn med samme folkeregisteradresse.
 2. Børn der går i børnehaven og prioriteres efter opstartsdato.
 3. Lokale børn. Lokalt er defineret som Tønning og Træden sogne.
 4. Øvrige børn efter først til mølle-princippet.

0. klasse indskrives senest 1. februar, hvorefter pladsen i klassen er sikret. Eventuelle omgængere skal kendes inden for at sikre at klassen ikke kommer til at overskride 20 elever.

Ovenstående procedure er vedtaget på bestyrelsesmøde den 14/6 2022 med omgående virkning.

Ferieplan 22-23

SE

HENT

Regler vedr. IT-udstyr og mobiltelefoner

SE

HENT

Vi støtter op om motion

Vores samfund i dag er indrettet på en sådan måde, at dagliglivet kan klares af både børn og voksne uden fysiske anstrengelser. Vores fortravlede hverdag gør det svært for os at lægge vanerne om, selvom vi godt ved, at fysisk inaktivitet og vores valg af livsstil kan gøre os syge.

Det er bevist, at idræt og bevægelse:

 • Styrker indlæringsevnen (der bliver flere “veje” fra højre til venstre hjernehalvdel)
 • Nedsætter stressniveauet (hjernen udskiller stress- og smertenedsættende stoffer)
 • Forebygger blodpropper og åreforkalkning, overvægt og fedme, kræft, sukkersyge …..
 • Udvikler samarbejdsevnen
 • Giver fællesskabsfølelse i klassen og på tværs af klasser og køn
 • Øger livsglæden
 • Styrker selvværdet og selvtilliden
 • Giver gode grin og morskab med kammerater
 • Giver forståelse for betydning af livslang fysisk udfoldelse
 • Vi opfordrer selvfølgelig jer forældre til at støtte jeres barns fysiske udvikling.

Her på skolen har vi indført forskellige aktiviteter, der kræver og appellerer til fysisk udfoldelse.

Idræt og bevægelse – skemalagt

Børnehaveklassen har hver dag en times idræt, leg og bevægelse.

 1. – 9. klasse har 2 idrætslektioner pr. uge.
 2. – 4. klasse. 2 gange/uge er der “legepatrulje“ de første 15 min. af den lange 10-pause. Aktiviteten er obligatorisk og forestås af en lærer og elever fra Mellemhjul, der har meldt sig til “legepatrulje”.
 3. – 5. klasse. Visse elever tilbydes ekstra motorisk træning.
 4. – 9. klasse. Som et specielt tilbud til de store elever har vi hvert andet år indført faget 4M (Mad, Motion, Morskab og Mig) Faget dækker idræt, biologi, og valgfag. 6 lektioner på en fast ugedag i de to udesæsoner.
 5. – 9. klasse. Fredag inden efterårsferien deltager vi i Skolernes motionsdag. Her samarbejder vi med Vestbirk Friskole og Bakkelandets Friskole.
 6. – 9. klasse I foråret deltager vi i en fælles idrætsdag med en række skoler i området.

Idræt og bevægelse – frikvarter

For at tilskynde eleverne til at lege ude i frikvartererne forsøger vi at gøre legemulighederne så attraktive som muligt, derfor har vi:

 • Udendørs hockey
 • Bandebane
 • Sjippetove og bolde
 • Udendørs bordtennis
 • Vandkunst
 • Legeplads og Tarzanbane
 • Udendørs basket
 • 4 ethjulede cykler
 • Børnenes jord. Skolen har 2000 m2 med bålplads, udekøkken, krat og kælkebakke
 • Skolens gymnastiksal er åben i alle frikvarterer om formiddagen
 • Udefrikvarter 20 min hver dag for alle

Idræt og bevægelse – fritid

Vi opfordrer alle over 10 år til at cykle eller gå i skole.

Vi deltager hvert år i den landsdækkende kampagne “Alle børn cykler”.

Mange elever, forældre, søskende og familier deltager desuden hvert år i Brædstrup Løbet. Vi får ofte præmie for at være det største hold.

Evaluering

Hvert år laves standardiserede test og prøver af elevernes faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik på samtlige klassetrin. Ligeledes gennemgår alle børnehaveklasseeleverne en motorisk test.

To gange om året indkalder skolen til skole/hjem-samtaler, hvor hver enkelt elevs faglige, fysiske, psykiske og sociale udvikling tages op. Desuden er der hjemmebesøg i henholdsvis 0., 1. og 4. klasse. Her besøger klasselærere eleverne, der hvor de bor.

Hvert år foretager vi en undersøgelse af de store elevers undervisningsmiljø. Vi anvender det samme spørgeskema hvert år, dog udvides det enkelte år med ekstra spørgsmål, som eleverne finder relevante. Resultaterne af undersøgelsen, f.eks. omhandlende elevernes psykiske trivsel, sendes ud som et forældrebrev.

Fagplaner

Friskolen skal ifølge loven yde undervisning på et niveau der står mål med folkeskolen, således at vore elever til enhver tid vil kunne flytte skole uden faglige mangler. Derfor orienterer Friskolen sig ud fra folkeskolens vejledende læseplaner. Hvor ikke andet er beskrevet, undervises efter Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål.

I børnehaveklassen er ikke opdelt timeplan. Forenklede Fælles Mål ligger til grund for undervisningen. Der lægges vægt på social kompetence, sproglig opmærksomhed samt musisk og motorisk udfoldelse. Børnehaveklassen indgår i alle fællessamlinger og aktiviteter med skolens andre klasser, såsom morgensang, fællesspisning, skolebytte og emneuger.

I 1. klasse starter reel fagdelt undervisning, således: dansk, historie, matematik, idræt, billedkunst, musik, kristendom, naturfag.

I 3. klasse indledes engelskundervisningen.

I 4. klasse har eleverne håndværk-design.

I 4. + 5. klasse har eleverne korundervisning.

I 5. klasse får eleverne tysk, håndværk-design-sløjd og svømning. Svømning foregår i Brædstrup svømmehal sammen med 4. klasse. Således foregår undervisningen hvert andet år.

I 6. klasse erstattes kristendom med filosofi.

I 7. klasse erstattes naturfag af fysik/kemi, biologi og geografi, medens kristendom helt udgår, idet konfirmationsforberedelse ligger på dette klassetrin.

I 8. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag.

8 Klasse går til afgangsprøve i det praktisk/musiske fag, madkundskab.

I 9. klasse fortsætter undervisningen i de almindelige skolefag, og eleverne går til Folkeskolens Afgangsprøve (9. klasses prøven) som afslutning på dette skoleår.

I de mindste klasser gennemføres udover idræt, legepatrulje i frikvarterne flere gange om ugen.

Til alle skolens elever tilbydes frivillig musikundervisning. Her undervises i guitar, klaver, trommer m.m. Hvis der er nok, der har lyst, kan vi også tilbyde rytmisk sammenspil.

7. + 9. klasse tilbydes forskellige valgfag som fx et 3. fremmedsprog, madlavning og drama.

Undervisningsmiljøundersøgelse

Trivselsundersøgelse 2022

Trivselsundersøgelse 2021

Trivselsundersøgelse 2020

Trivselsundersøgelse december 2019

Trivselsundersøgelse december 2018

Trivselsundersøgelse 2017

Anti-mobbestrategi

Tønning-Træden Friskole ønsker på alle måder at fremme god trivsel for alle skolens elever. Vi ønsker at modvirke alle former for mobning. Skolens anti-mobbestrategi skal læses i forlængelse af skolens undervisningsmiljøvurdering, hvor vi redegør for skolens generelle trivselsarbejde.

Den generelle gode trivsel, undervisning i respektfuldt samvær på trods af forskelligheder, er en fast del af skolens hverdag. Det gælder både samværet ansigt til ansigt og i den digitale verden. Det forpligtende fællesskab er fremmende for god trivsel og forebyggende mod mobning.

Generelt er det mobbeforebyggende at have mange fælles oplevelser, have kendskab og venskaber på tværs af køn, klasser, interesser mv.

 1. Det er mobbeforebyggende at have oplevelser, der ligger ud over den klassiske klasseundervisning. Det kan være klassearrangementer, lejrskoler, anderledes uger, fælles boldspil, fødselsdage, morgensang, kor, at synge fødselsdagssang for alle: Små og store ting i hverdagen.
 2. Det er mobbeforebyggende at have åbenhed om særlige forudsætninger og at eleverne oplever, at forældrene bakker op om skolen og klassen.
 3. Det er mobbeforebyggende, at der også mellem de voksne er en respektfuld og god tone, når man taler om andre mennesker.

Børn spejler de voksne i ord og handling. På nettet og i den hverdag, vi er i.

Mobning kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan foregå på̊ skolen, og det kan foregå udenfor skoletiden.

I tilfælde af digital mobning, der ofte vil foregå̊ udenfor skoletiden, er vi på skolen helt afhængige af at få viden fra elever og forældre.

Konsekvensen af fortsat mobning er bortvisning fra skolen.

Fællestimer på Tønning-Træden Friskole

Fra skoleåret 2021-22 indføres et antal ugentlige fællestimer på TTF i alle 3 hjul.

I Lillehjul (0. – 3. kl.) vil det være 6 ugentlige timer. I disse timer er eleverne på blandede hold. Fagene på disse dage er kristendom, historie, billedkunst, naturfag, dansk.

Den pædagogiske tilgang vil være mere praktisk orienteret end ugens øvrige timer.

I Mellemhjul vil der hver fredag være allokeret 2 lektioner i fagene dansk, matematik og naturfag til fællestimer. Her er eleverne også på blandede hold, der kan sammensættes efter vurdering af elevernes faglige niveau, så de kan arbejde ud fra det niveau, de er på. Sammensætningen kan også være i forhold til køn, fællesskabsorienteret eller andet, som lærerne vurderer, kan være givtigt for elevernes faglige og sociale udvikling.

Også i Storehjul er der i skemaet afsat timer, så lærerne kan tilrettelægge fællestimer i fagene engelsk, matematik og dansk. Herved kan eleverne komme på hold efter fagligt niveau, ligesom vi kan tage højde for en skæv fordeling af køn.

Evaluering af fællestimer – Pæd. Weekend forår 2022:

Evalueringen af ovenstående tiltag viser, at fællestimerne kan bringe noget godt til vores skole i form af et øget kendskab til hinanden og dermed en større fællesskabsfølelse. Fokus fra lærerne er imidlertid på det faglige udbytte, der selvsagt er overordentligt vigtigt. Og her vil vi skulle justere på nogle knapper i det kommende skoleår. Vi vil i mindre grad fortsætte den meget brede elevfordeling og i stedet arbejde mere med nabo-klasse-undervisning forstået sådan, at 0./1. klasse, 2./3. klasse og så fremdeles vil lave fællestimer i det kommende år. Endvidere viser evalueringen, at vi ikke nødvendigvis skal lave fællestimer i alle de tiltænkte fag på én gang men i stedet lave forløb, der kører periodevist og på skift fagene imellem. Det er vigtigt, at vi gennem strukturen også formår at fastholde klasselærerens tilknytning til sine elever, da det tætte relationsarbejde har stor betydning på TTF. Disse justeringer vil blive implementeret fra skoleåret 2022-23.

Dette vil blive evalueret i løbet af skoleåret 2022-23.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af forældrene på en generalforsamling, og er derfor udpeget af forældrene til at varetage skolens interesser i forhold overordnet drift, økonomi, ansættelser, strategi med videre.

Bestyrelsen udgør 7 stemmeberettigede medlemmer fra skolekredsen i Friskolen, Børnebolig (SFO) og Børnehave. Desuden deltager ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra personalegruppen i bestyrelsesmøderne. Man vælges for en to-årig periode.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den samlede institutions overordnede besluttende myndighed. Generalforsamlingen foregår i henhold til vedtægterne (find dem længere nede på denne side).

Siden 2006 er børnehaven lagt sammen med Tønning-Træden Friskole. Det betyder, at vi har en fælles bestyrelse. I følge vedtægterne, skal to af bestyrelsens medlemmer vælges blandt børnehavens forældre.

Bestyrelsen

Du kan altid kontakte bestyrelsen med både stort og småt – bestyrelsen er din stemme I måden vi driver friskole på.

Bestyrelsen 2022-2023 består af:

Formand: Dorthe Kaihøj, tlf. 2368 5189

Næstformand: Kristoffer Holdensen

Kasserer: Ann Marie Munck

Esben Lillelund

Olav P. Hansen

Anne Katrine Bramslund Madsen

Mads Nørgaard

Desuden er skole og børnehave repræsenteret ved bestyrelsesmøderne af:

Skoleleder: Thomas Kilsmark, tlf. 2871 7493

Lærerrepræsentant.: Theis Lundsgaard

Afdelingsleder: Yrsa Poulsen, tlf. 2448 4360

Pæd. medarbejderrep.: Charlotte Pedersen

Forældreråd

Ved efterårets forældremøde bliver to-tre hold forældre fra klassen valgt til forældrerådet for det nye skoleår. Forældrerådet tager sig af praktiske ting i løbet af året: Bl.a. klassearrangementer, finder de personer, klassen stiller med til lærerfri dag, koordinere klassens bidrag af mad til skolebytteturen og koordinere ved koncerter.

Man kan forvente at sidde i forældrerådet mindst en gang i løbet af børnenes skolegang. Det kan være en god idé allerede på et af de første møder i 0. klasse at lave en forventningsafstemning forældrene imellem til antal og type af aktiviteter.

Godkendte vedtægter juni 2023

SE

HENT

Bilag til godkendte vedtægter juni 2023

SE

HENT

Evaluering SMTTE/struktur

SE

HENT

Vedtægter 2016

SE

HENT

Pædagogisk læreplan, Tønning-Træden Børnehave 2022-23 (Under revidering)

SE

HENT

Anbefaling af til/fravalg af frokostordning 2020

SE

HENT

Frokost til/fravalg 2020

SE

HENT

Resultat af afstemning af frokostordning-2020

SE

HENT

Dokumentation for frokostordning valg

SE

HENT

Ny læreplan

SE

HENT

Kostpolitik august 2020

SE

HENT

Legepladsinspektion

SE

HENT

Tilsynserklæring 2020

SE

HENT

Tilsynserklæring 2022

SE

HENT

Tilsynserklæring 2023

SE

HENT

Sprogvurdering – Tønning-Træden Børnehave

SE

HENT

Trivselspolitik

SE

HENT

Årshjul SFO 2021-2022

SE

HENT

Årshjul 2021

Januar:

Læringsmiljøer afsæt vinter. Ude forældrekaffe / te den sidste fredag i januar.

Februar:

Læringsmiljøer vinter. Fastelavn med tøndeslagning, – de ældste slår katten af tønden sammen med lille hjul på skolen. Sampasning med SFO Børneboligen i uge 7 ( vinterferien )

Marts:

Læringsmiljøer afsæt forår. Påske sampasning med SFO Børneboligen. Ude forældrekaffe / te omkring et bål den sidste torsdag i mdr.

April:

Læringsmiljøer forår. Generalforsamling.

Maj:

Læringsmiljøer forår. Før – skole start. Hyttetur for ældstegruppen. Bedsteforældre uge.

Juni:

Læringsmiljøer afsæt sommer. Sommerfest arrangeret af forældrerådet. Før – skole slutter. Arbejdslørdag. Skoleferien starter. Sampasning med SFO Børneboligen.

Juli:

Læringsmiljøer sommer. Sampasning med SFO Børneboligen. Sommerferielukning. Farvel til de ældste børn.

August:

Læringsmiljøer sommer. Sampasning med SFO Børneboligen. Skolestart. Sommerlejr.

September:

Læringsmiljøer afsæt efterår. Arbejdslørdag. Ude forældre kaffer / te den sidste onsdag i mdr.

Oktober:

Læringsmiljøer efterår. Sampasning med SFO Børneboligen i uge 42 ( efterårsferien) Dette årshjul evalueres og 2022  påbegyndes.

November:

Læringsmiljøer efterår. Hemmeligheds måned.

December:

Læringsmiljøer afsæt vinter. Jul på stuerne. Julesamling / julehule og nisser på spil. Luciaoptog i kirken og på skolen. Juleafslutning.

”Tønning-Træden Friskole er fællesskab på højt niveau – både for barnet som har sin daglige gang på skolen, men i lige så høj grad for barnets forældre, som vi forventer er deltagende.

Her er som udgangspunkt plads til alle, og her går dannelse og uddannelse hånd i hånd”

Skoleleder Thomas Kilsmark