FAQ

Tønning Træden Friskole – en introduktion
– fra gamle til nye forældre

Velkommen til Tønning-Træden Friskole. En skole, som er præget af fællesskab og et stærkt forældreengagement. Et engagement, som giver mulighed for, at skolen kan give jeres barn/børn netop de tilbud og aktiviteter, der skal til, for at børnenes læring og sammenhold næres.

Denne side er lavet af forældre og til forældre – og er særlig tænkt som en støtte til nye forældre på Friskolen, med tips og råd i forbindelse med børns skolegang. Men den kan også være god læsning, når man engang imellem skal have genopfrisket årets gang og eventuelle ”praktikaliteter”.

Indholdet i denne tekst er ikke absolutte ’skal’ ting, men er snarere ment som en guide til forældrene, som kan bruges, når man har behov for det eller er i tvivl om noget. En forventningsafstemning, om man vil.
Vi håber, at I vil give svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig hos jer fra tid til anden.

Lille Hjul, Mellem Hjul og Store Hjul
Eleverne i 0.-3. klasse går i Lille Hjul, fra 4.- 6. klasse er de i Mellem Hjul, og fra 7. – 9. klasse er de i Store Hjul. Når klassen rykker op fra et Hjul til det næste, skiftes typisk klasselærer.

0.-7.klasses ven
Når man starter i 0. klasse, får man en 7.-klasses ven. Det er de store elevers opgave at hjælpe de små godt i gang, så de får en tryg skolestart. De store henter de små, når der er særlige arrangementer på skolen, sidder ved siden af dem til fredagsspisning o.lign.

Årshjulet…

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er fra kl. 08.00-11.50, dog børnehaveklassen kl. 10.00-11.50. En del forældre er med deres barn de første par timer denne dag – ikke kun de nystartede i 0. klasse, men også forældre fra øvrige klassetrin er velkomne. Første skoledag er en festlig dag for alle – såvel lærere som elever og forældre – og det mærkes altid, at alle er glade for at være tilbage igen.

Høstdage
I høstsæsonen er der ofte et par temadage omkring ’høst’. Korn høstes og males, der bages, syltes, presses saft mv. Som afslutning fejres høstdagene med, at alle børn medbringer en kurv, papkasse eller lignende, med hvad man synes, der har med høst at gøre. Kurvene bliver sidst på dagen byttet rundt ved lodtrækning. Husk, at fortælle jeres barn, at det ikke er sikkert, man kommer hjem med en kurv, der er lige så fin, som den man havde med. Det er altid populært at få kurve med noget spiseligt i, fx blommer og pærer eller andet fra naturens hånd, og noget som kan bruges til aftensmaden. De medbragte sager behøver ikke være hjemmedyrkede.

Emneuger
To gange om året er der fælles emneuger på skolen. Ugen op til efterårsferien og ugen op til skolefesten. I skolefestugen forberedes og øves der på skuespil/musical. Der er altid et overordnet emne for disse uger, hvor der arbejdes på tværs af klasserne – nogle gange indenfor Hjulene – andre gange over alle årgange.

Juleklip
En af de sidste dage inden 1. december bruges en dag på at lave juleklip. Der laves julepynt til klassen – ikke til at tage med hjem. Alle børn laver en (af læreren bestemt) jule-finurlighed. Denne bliver hængt op i aulaen med barnets navn på. Hver morgen i december bliver der trukket en af jule-finurlighederne, og den heldige ejer bliver så ”dagens nisse”, der får en lille ting og en nissehue, der gerne må bæres hele dagen. Forældre eller bedsteforældre er meget velkomne til at deltage på juleklipdagen. Det er rigtig hyggeligt.

Sidste dag inden jul
Dagen starter med hygge i klasserne. Det er forskelligt, hvad klasselæreren vælger at lave. Klasselæreren bestemmer forholdene omkring slik og jule-guf. Det er vigtigt, at man her overholder de aftaler/retningslinjer, der er for den enkelte klasse. Dagen afsluttes med julegudstjeneste i Tønning eller Træden Kirke. Nogle elever går lige hjem fra kirken, mens andre går tilbage til skolen/Børneboligen. Dette aftales med klasselæreren.

Fastelavn
Alle børn og lærere møder udklædt. Der er tøndeslagning og præmier for forskellige kategorier af udklædninger – den flotteste, den mest uhyggelige osv. Arrangementet kan variere fra år til år, og planen meldes ud på intra. Også om der evt. er undervisning over middag mv.

Skolefest
Skolefesten holdes en fredag aften, og ugen op til festen er fælles emneuge. I denne uge bliver der øvet skuespil/musical med deltagelse af alle skolens elever. Resultatet af ugens arbejde vises fredag aften. Der er generalprøve fredag formiddag, hvor bedsteforældre og andre kan se stykket, da der er pladsmangel om aftenen….Når skuespillet slutter, siver man ud i klasserne, hvor der er kaffe og kage. Der er diskotek i gymnastiksalen – både for børn og voksne. Husk mønter til evt. køb af is, vand, sodavand mv. Forældrene i 5. klasse er ansvarlige for det praktiske ved aftenens arrangement.

Skolekoncerter
Der er to koncerter i løbet af året: Julekoncert og Forårskoncert, hvor eleverne viser for forældrene, hvad de har lært. Ved julekoncerten optræder 3. klasse, koret og eventuelt andre. Ved forårskoncerten er alle klasser fra 0. – 6. kl. på programmet, og deltagelse er obligatorisk. Det er forældrene til børnene i hhv. 3. og 4. klasse, der planlægger og afvikler koncerterne.

Lærerfri dag
En dag i løbet af året drager alle lærerne på fælles kursus. Derfor er det forældrene, der tager lærerrollen denne dag. Der stiller to eller flere forældre fra hver klasse. Dagens indhold planlægges af de udvalgte forældre. Alle ideer er velkomne. Det drejer sig ikke om undervisning i almindelig forstand, men mere om en række tilbud, som eleverne kan vælge sig ind på, på tværs af klasserne. Eksempler på tidligere aktiviteter er: Rollespil i Tønning Skov, Fin Restaurant, Alt om Vindmøller, Besøg på Hestehospital, Mal på Glas, Byg en Sæbekassebil. Det er en rigtig sjov dag, og man behøver ikke selv at have en idé eller særlige pædagogiske evner for at deltage – der er altid nogle, der har en plan.

Forældrerådet i 6. klasse er tovholder for den overordnede planlægning af dagen.

Sidste skoledag for 9. klasse
Dagen er placeret sidst i maj. Eleverne i 0.-8. klasse møder kl. 9, da alle lærerne spiser morgenmad med 9. klasse fra kl. 8-9. Der er arrangeret pasning for de elever, der møder frem før kl. 9. Derefter fælles morgensang med forskellig underholdning. I 10-pausen udfordrer 9. klasse lærerne i en dyst. der kan forekomme overraskelser gennem dagen…

Sidste skoledag før sommerferien
Dagen er klasselærerdag. Eleverne møder kl. 8.00 og får fri kl. 12.00.

Året rundt…

Morgensang
Vi starter dagen med morgensang kl. 8.00. Her er alle elever med. Vi synger et par sange og hører en historie, en fortælling, ser nogle elever vise noget frem fra undervisningen eller hvad læreren nu har forberedt. I de mørke vintermåneder begynder dagen kl. 8.00 med ”stille morgen”. Her læser alle i 20 minutter, hvorefter der er en let forkortet morgensang.

Fredagsspisning
Fredag er som hovedregel madpakkefri dag. Hver fredag laver et madhold bestående af elever fra Mellem Hjul og Store Hjul samt en lærer mad til alle på skolen. Maden spises i fællesskab i skolens gymnastiksal og aulaen ca. kl. 11.20-11.45. Alle har faste pladser ved bordene, og eleverne er blandet på tværs af klasserne. Tilberedningen af maden udgør skolens hjemkundskabsundervisning. Undtagelser fra fredagsspisning kan være i emneuger, motionsdag o.l. Det meldes ud på forældreintra, når der ikke er mad om fredagen.

Skolemælk
TTF har skolemælksordning. Eleverne kan via kontoret få oplysninger om, hvor tilmelding og betaling foregår.

Skolebrød
Hver morgen kan man skrive sig på en liste og bestille et brød, der kan hentes i 10- eller 12-pausen på kontoret. Der betales ved bestilling.

 Vedrørende klasser…

Klassekasse
I hver klasse administrerer klasselæreren en klassekasse. Pengene kommer ind i forbindelse med diverse klassearrangementer, hvor der fx sælges kaffe og kage. Indholdet bruges på studieturene til København og udlandet senere i skoleforløbet. Derudover bruges pengene til øvrige fælles udgifter.

Børnefødselsdage
Det står selvfølgelig frit for med dette arrangement, men der er tradition for, at både piger og drenge inviteres med. Dette emne (gavestørrelse m.m.) kan det være en idé at drøfte på forældremødet i august/september. Husk, at give Børneboligen besked i god tid, når klassen skal til fødselsdag – det vil lette arbejdet for personalet i Børneboligen. Husk at melde afbud, hvis dit barn ikke deltager i en fødselsdag, ellers går man ud fra at barnet deltager i arrangementet.

Det er kutyme, at forældrene på det første forældremøde i 0. klasse beslutter hvilket beløb, der skal betales til klassekassen. Beløbet er typisk 100kr årligt.
Hvis der ikke er nok penge i kassen, kan klasselæreren bede om et bidrag fra alle elever.

Pølsebod i 6. klasse
I løbet af året står 6. klasse for en bod, som hver torsdag i 10-pausen sælger pølsehorn, pizzasnegle o.l. To hold forældre bager til hver gang. Evt. i skolens køkken efter aftale med Aage, skolens pedel. Forældrene betaler råvarerne, overskuddet går til klassekassen.

 Skolerejser…

Skolebytte – skolens årlige lejrskole
Sidst på skoleåret bytter vi skole med en anden friskole, og bor på deres skole i 3-4 dage. Eleverne kommer på udflugter til egnens seværdigheder og natur. Der er ikke almindelig undervisning på skolebytteture. Alle elever fra 0. – 8. klasse deltager. Praktiske oplysninger om turen får man fra skolen. Når børnene drager af sted, vælger mange forældre (hvis de har mulighed for det) at være i skolegården for at vinke til ungerne og ligeledes at modtage dem, når de kommer hjem igen.

Skolebytte-cykelhold
I forbindelse med skolebytteturen er det muligt for elever fra Mellem Hjul og Store Hjul at være med på cykelholdet.

Turen kan variere fra 70 til 180 km, og indebærer evt. en overnatning undervejs. Der deltager som regel 2-3 lærere og 2-4 forældre. En fantastisk oplevelse, som godt kan give en øm bag…

Kokkehold på skolebytteturen (5 forældre)
Hvis man har tid og lyst til at deltage som forældrekok, kan man tilmelde sig på skolens kontor. Det er sjovt at være med, og man behøver ikke have særlige kokke-forudsætninger, men vær forberedt på hårdt arbejde – og lange hyggelige aftener. Sørg for at blive skrevet op, så du er sikker på at komme med…

Tur på 2.-3. klassetrin
I løbet af efteråret (hvert andet år) tager 2.-3. klasse på en overnatningstur. Forældre fra hver klasse opfordres til at deltage, ligesom et par af forældrene typisk er behjælpelige med kørsel og kagebagning. Turen kan fx gå til Givskud eller Kattegatcentret.

Tur til Vingsted Jernaldercenter
4. klasse er i løbet af efteråret på en tur til Vingsted Jernaldercenter sydvest for Vejle. Turen foregår over 3 dage (2 overnatninger), og her er der brug for, at forældre er med på turen, samt chauffører tur/retur.

Københavnertur i 6. klasse
I løbet af året tager eleverne i 6. klasse med deres klasselærer + en ekstra lærer, på en 3-dages tur til København. Rejsen foregår med tog og alle indkvarteres på vandrehjem eller lignende. I løbet af turen besøges diverse seværdigheder.

Studietur i 8./9. klasse
I løbet af året kommer klasserne på en uges udenlandsrejse. Der må påregnes ekstrabetaling til turen. Alle de praktiske forhold aftales i god tid ved et forældremøde. Studieturen er ikke ferie men har et fagligt indhold, og deltagelse er obligatorisk.

 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af forældrene på en generalforsamling, og er derfor udpeget af forældrene til at varetage skolens interesser i forhold overordnet drift, økonomi, ansættelser, strategi med videre.
Bestyrelsen udgør 7 stemmeberettigede medlemmer fra skolekredsen i Friskolen, Børnebolig (SFO) og Børnehave. Desuden deltager ikke-stemmeberettigede repræsentanter fra personalegruppen i bestyrelsesmøderne.
Man vælges for en to-årig periode. På skolens hjemmeside kan man se, hvem der er valgt til bestyrelsen.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er den samlede institutions overordnede besluttende myndighed. Generalforsamlingen foregår i henhold til vedtægterne. Vedtægterne kan ses på skolens hjemmeside.

Forældreråd
Ved efterårets forældremøde bliver to-tre hold forældre fra klassen valgt til forældrerådet for det nye skoleår. Forældrerådet tager sig af praktiske ting i løbet af året: Bl.a. klassearrangementer, finder de personer, klassen stiller med til lærerfri dag, koordinere klassens bidrag af mad til skolebytteturen og koordinere ved koncerter.

Man kan forvente at sidde i forældrerådet mindst en gang i løbet af børnenes skolegang. Det kan være en god idé allerede på et af de første møder i 0. klasse at lave en forventningsafstemning forældrene imellem til antal og type af aktiviteter.

Sygdom/fravær
Hvis en elev ikke møder frem om morgenen, skal skolen vide besked. Besked herom skrives i kontaktbogen på Forældreintra. Husk at sætte x ved klassens lærere.

Skal en elev bedes fri fra undervisning en eller to dage, gives besked til klasselæreren. Ved fravær ud over 2 dage skal skolelederen give tilladelse.

Ophold på skolen efter skoletid
Elever, der ikke er tilmeldt skolens fritidsordning, må opholde sig på skolen en time efter de har fået fri, eller indtil førstkommende busafgang.

Udlejning
Alle kan leje skolen, Børneboligen, service, borde og stole uden for almindelig åbningstid. Priserne oplyses på kontoret. Arrangementet aftales med kontoret.

Rengøring – Klassen
Som familie ved Friskolen har man rengøring af klassen ca. en gang pr. år (alt efter hvad der aftales i klassen). I klasserne hænger logbøger, hvor man fra gang til gang skriver, hvad der er blevet gjort – man skal ikke nødvendigvis skure fra øverst til nederst, men tjek i bogen, hvad der plejer at blive gjort. Rengøring udenfor skolens åbningstid aftales med Aage pedel.

Vores børn og lærere færdes i miljøet hver dag og derfor er det ikke OK at ”springe over”. Det skal jo gerne være sundhedsmæssigt forsvarligt at være på skolen. At forældrene møder op på skolen, gerne sammen med børnene, giver eleverne større ansvarsfølelse for lokaler og inventar.

Rengøring – Skolen
Som forælder til barn/børn på skolen er man også forpligtet til at gøre rent på skolen 1 gang om året. Det er skolens pedel, Aage, der laver en plan for, hvad der skal gøres hvornår. Denne seddel hænger på væggen ved skolens kontor. Opgavens varighed er ca. 1-2 timer tre familier sammen.

Arbejdslørdage
En lørdag i juni og en lørdag i september møder forældrene (og gerne med elever) op til en arbejdsdag og giver nogle timers arbejde til skolen. Skolen er afhængig af denne hjælp, og det er en dejlig dag at være med til – man får snakket med de andre forældre på skolen. Dertil kommer at børnene får et større medejerskab for skolen, dvs., at de selv er med til at drage omsorg for at skolens inventar og områder ikke bliver ødelagt, men holdes pæne.

Og bedst af alt: Skolen og dermed jer selv sparer mange penge, da mange opgaver løses denne dag. Opgaver, skolen ellers skulle betale sig fra. Har man ikke mulighed for at deltage disse dage, kan skolen henvende sig og bede om hjælp til andre projekter i løbet af året.

Dagen er ikke kun arbejde, men også en dag for fællesskabet. Ca. kl. 12 ringes ind til spisning, og vi samles alle i gymnastiksalen til frokost, som et ad hoc madhold har lavet.

Opsummering af arbejdsopgaver for klasserne
Gennem skoleforløbet er der opgaver, der skal løses af klasserne:

3.klasse: Julekoncert

4.klasse: Forårskoncert

5.klasse: Skolefest

6.klasse: Pølsebrødbagning til boden, tovholder på lærerfri dag

Andre små fif…
• Alle elever er udenfor i 10-pausen. Husk derfor praktisk tøj, der kan leges og/eller løbes i.

  • Pas på børnene ved parkeringspladsen. Vis hensynsfuldhed ved standsning og parkering. Brug Drop Off zonen som Drop Off – ikke som parkering.
  • Oprydning og opvask i forbindelse med et klassearrangement eller forældremøde er en fælles sag.
  • Ved skolens arrangementer er der altid indbydelse og tilmelding. Vær opmærksom på betaling og frister.
  • Bedsteforældre og forældre er altid velkomne til at være med på almindelige skoledage og ved specielle arrangementer (idrætsdag, juleklip, fastelavn, høstfest etc.)
  • Skolen og bestyrelsen er åben for dialog, hvis der er spørgsmål, problemer, ris eller ros. Henvend jer med det samme inden evt. problemer hobes op. Det er nemmere at løse et lille end et stort problem.
  • Det er en god idé at stå på hovedet i ”glemt-tøj-kurven” en gang imellem. Måske er der noget, man kender. Kurven står på gangen.
  • Skolens indendørs-arealer er sko-frit område – derfor opfordres der til at medbringe hjemmesko.

Husk at give besked om ændring i telefonnumre/arbejde/adresse, og giv også gerne en e-mail-adresse til kontoret.

Forventninger til forældresamarbejdet/kommunikationsvejen på TTF…
Det er dejligt, at forældre bakker om deres barns trivsel på skolen, og man er som forælder altid velkommen til at tage del i klassens undervisning.

Det er dog vigtigt, at man som forælder respekterer, at det er den pågældende lærer, som er autoriteten. Derfor beder vi forældrene om at have tillid til, at vores lærerstab kender klassen og de enkelte elever rigtig godt og derfor er godt rustet til at skabe et sundt læringsmiljø med god trivsel. Gensidig respekt for en klar rolle og ansvarsfordeling er her et nøgleord.

Vi er mange, der hver dag færdes på TTF, og vi undgår ikke, at der opstår småkontroverser og misforståelser. For at vi kan løse problemerne så hurtigt og effektivt som muligt, er det vigtigt, at de rette parter involveres. Som udgangspunkt er det rigtig fint, om forældrene til børnene selv kan løse konflikten gennem dialog. Det skaber grobund for et sundt forældresamarbejde. Kan dette ikke lade sig gøre, vil nedenstående kommunikationsvej skulle følges:

  1. Fag-/klasselærer kontaktes ved spørgsmål/konflikter angående elevernes enkelte forhold
  2. Skolelederen inddrages, hvis problemet ikke umiddelbart løses
  3. Først i sidste instans kan skolelederen involvere skolens bestyrelse, der også tager sig af principielle sager

Derfor – skulle der opstå situationer, hvor I som forældre har spørgsmål til jeres barns trivsel, forventer klasselæreren, at det er ham eller hende, I som forældre retter henvendelse til. Først i sidste instans er det skolelederen, der kontaktes for eventuel håndtering af sagen og til allersidst eventuel skolebestyrelsen i særlige tilfælde.


Forældre-Intra
Skolen bruger Forældre-Intra som kommunikationsmiddel. Det er vigtigt, at Intra tjekkes hver dag, så I som forældre er bedst muligt orienterede.

Hvordan bruger vi Intra:

Beskeder: Bruges til invitationer til arrangementer, fødselsdage osv.

Kontaktbogen: Her skrives beskeder vedr. barnet, fx sygdom, ønske om fravær fra undervisning.

Nyt fra kontoret: Skolen udgiver et nyhedsbrev – typisk første fredag i hver måned. Dette lægges under Nyt fra kontoret. Anden vigtig information vil også lægges under Nyt fra kontoret.

Opslagstavlen: Bruges til fælles beskeder ang. klassen. Vær opmærksom på, at opslag hurtigt kan ”forsvinde” længere ned på siden, hvis der lægges mange nye opslag på.